OUR FACILITIES

บนพื้นที่สีม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราจากการแบ่งโซนผังเมือง 2558 สำหรับที่ดินเพื่อการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ครบครันไปด้วยปัจจัยอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนในทุกด้าน ตลอดด้วยการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาล ที่มุ่งเน้นอตุสาหกรรมเพื่อการส่งออก