NEARBY PLACES

เพื่ออรรถประโยชน์ทางการใช้สอยBP industrial park จัดพื้นที่ใช้สอยออกเป็นโซนๆในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างวางผังโซนพื่นที่จัดสร้างโรงงานในผังเมืองพื้นที่สีม่วง ที่อยู่ใกล้แหล่งแรงงาน แหล่งชุมชน การเคหะ ตัวเมืองฉะเชิงเทรา เป็นต้น