facilities
 • ระบบไฟฟ้า และประปา

  BP INDUSTRIAL PARK ได้จัดการเตรียมระบบไฟฟ้าภายในโครงการตามมาตรฐาน การไฟฟ้า ที่ 22 KVA  พอเพียงและทั่วถึง และด้วยโครงการBP ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าบางปะกงซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ จึงสามารถช่วยขจัดปัญหาเรื่องความไม่พอเพียงของระบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ระบบประปากับท่อส่งภายในโครงการ ด้วยท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว และ 6 นิ้ว ตามมาตราฐานการประปา โดยนักลงทุนสามารถเข้ายื่นขอใช้สาธรณูบริโภคต่างๆภายใต้ชื่อบริษัทของท่านและจ่ายตรงได้เอง

 • เขตอาคารพาณิชย์

  BP INDUSTRIAL PARK กับการจัดรูปแบบการออกแบบอาคาณพาณิชย์ที่ทันสมัยสอดคล้องรองรับอัตราการเติบโตของธุรกิจจากนักลงทุนจากภายในโครงการและภายนอกโครงการ เพื่อตอบสนองปริมาณความต้องการซื้อ กับบรรยากาศที่จะช่วยทำให้คุณเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

 • สิทธิและผลประโยชน์ด้านภาษีอากรตามเขตลงทุน

  บนทำเลที่ได้รับการสนับสนุนจากผังเมือง ทำให้อยู่ภายใต้เขตอุตสาหกรรมส่งเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทกิจการของโรงงานนั้น สูงสุดรวมไม่เกิน 1-8 ปี  ตามประกาศกระทรวงอุตสหกรรม

 • พื้นที่สีเขียว

  BP INDUSTRIAL PARK  เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการสร้างบรรยากาศภายในโครงการ โดยอยู่บนรากฐานที่สอดคล้องกับ lifestyle ของผู้พักอาศัย ทั้งภายในโครงการทั้งอพาร์ทเมนต์ และอาคารพาณิชย์ ทางเราจึงได้จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวเพื่อการสันทนาการขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ เป็นการสร้างภูมิทัศน์เพื่อให้คุณสามารถผ่อนคลายไปกับกิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย