Nearby Places
 • 0.0 km/ 1 min


  โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์)
 • 0.0 km/ 5 min


  โรงไฟฟ้าเทพราย(จ.ฉะเชิงเทรา)
 • 0.0 km/ 15 min


  การประปาส่วนภูมิภาค
 • 0.0 km/ 15 min


  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 0.0 km/ 15 min


  โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 0.0 km/ 15 min


  ทางเชื่อมทางด่วนมอเตอร์เวย์
 • 0.0 km/ 18 min


  ทางเชื่อมทางด่วนบูรพาวิถี
 • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 50 km/ 39 min
 • ท่าเรือกรุงเทพฯ 55 km/ 50 min
 • ท่าเรือแหลมฉบัง 73 km/ 73 min
 • กรุงเทพมหานคร 75 km/ 75 min
 • สนามบินดอนเมือง 87 km/ 87 min
 • พัทยา 95 km/ 95 min
 • สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา 122 km/ 122 min
 • ท่าเรือมาบตาพุต 140 km/ 140 min
 • ด่านผ่านแดนอรัญประเทศ 177 km/ 177 min