สิทธิและผลประโยชน์ด้านภาษีอากรตามเขตลงทุน

บนทำเลที่ได้รับการสนับสนุนจากผังเมือง ทำให้อยู่ภายใต้เขตอุตสาหกรรมส่งเสริม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทกิจการของโรงงานนั้น สูงสุดรวมไม่เกิน 1-8 ปี